Ambasada Pilarski

Prawo przyznawania dotacji

Prawo dotyczące przyznawania dotacji jest kwestią szczególną, wynikającą z powiązań prawa dotacji i prawa zamówień publicznych. W zasadzie prawo dotyczące finansowania i prawo zamówień publicznych stanowią obok siebie odrębne obszary prawne.

Zgodnie z ustawą o zasadach budżetowych oraz przepisami finansowymi, prawo do dotacji służy w szczególności zapewnieniu efektywności i oszczędności wykorzystania środków publicznych.

Jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, należy najpierw dokonać rozróżnienia. Prawo zamówień publicznych dzieli się na prawo zamówień podprogowych („krajowe”) i prawo zamówień górnoprogowych („europejskie”), przy czym podział ten opiera się na obowiązujących progach UE. Na obszarze europejskim prawo zamówień publicznych opiera się na tzw. rozwiązaniu antymonopolowym, w którym nacisk położony jest na równą i przejrzystą konkurencję. W obszarze krajowym, stosującym tzw. rozwiązanie budżetowe, na pierwszy plan wysuwa się zasada efektywności ekonomicznej i gospodarności w wykorzystaniu środków publicznych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku prawa dotacyjnego. Celem ustawy o zamówieniach ponadprogowych jest jednak także zapewnienie opłacalności ekonomicznej zamówień publicznych.

Ze względu na częściowo identyczne, a częściowo co najmniej podobne cele, grantodawcy wykorzystują obecnie prawo zamówień publicznych jako instrument zapewniający oszczędną i ekonomiczną alokację środków publicznych w formie dotacji w ramach równych i przejrzystych konkursów. W tym celu podmioty finansujące muszą stworzyć interfejs z odbiorcami środków, ponieważ jako takie nie są one zobowiązane do przestrzegania prawa zamówień publicznych w stosunku do podmiotów finansujących. W przypadku stosunku dotacji przyjmuje to zazwyczaj formę wymogów dotyczących zgodności z obowiązkiem zamówienia w przypadku wydawania zawiadomień o zatwierdzeniu oraz w formie przepisów umownych w przypadku zawierania umów o finansowanie. W szczególności przepisy administracyjne dotyczące przetwarzania dotacji zgodnie z art. 23, 44 BHO, LHO regulują, że niektóre ogólne postanowienia dodatkowe (ANBest) muszą stanowić część treści stosunku dotacji, w którym te zobowiązania dotyczące zamówienia są wyraźnie określone w relacji między grantodawcą a beneficjentem dotacji.

Spory prawne przed sądami administracyjnymi często koncentrują się właśnie wokół obowiązków przyznania grantu w relacji dotacyjnej, gdyż naruszenie tych obowiązków grozi unieważnieniem decyzji o dofinansowaniu połączonym z istotnymi żądaniami zwrotu dofinansowania.

Jeśli spotkasz się z tym jako beneficjent lub grantodawca, chętnie pomożemy Ci jako specjaliści z zakresu prawa zamówień publicznych, dotacji, a w szczególności prawa przyznawania dotacji.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na ten konkretny temat, odwiedź nasz blog www.zuwendungsvergaberecht.de, który zajmuje się wszystkimi tematami w tej niszy.

 
expand_more
expand_less